Sort By:
Show
  • View as :
-20%
agia kai megali pempti korakidis

Αγία και Μεγάλη Πέμπτη

 8.50  6.80
1 Reviews
 8.50  6.80

Η θεία ευσπλαγχνία και η απώλεια του Ιούδα
Ερμηνεία κειμένων των ιερών Πατέρων

Κατὰ τὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ζοῦμε ἀκραῖες ὑπαρξιακὲς καταστάσεις: ἀπὸ τὴ μία, ἡ τραγικὴ πτώση τοῦ Ἰούδα, ποὺ ἀπὸ Μαθητὴς τοῦΧριστοῦ κατακρημνίζεται στὸν Ἅδη τῆς ἀμετανοησίας, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ μετάνοια τῆς πόρνης, ποὺ ἀνυψώνεται ἀπὸ τὴν ἄβυσσο τῆς ἁμαρτίας στὰ κράσπεδα τοῦ Παραδείσου. Ἕνα ἐρώτημα πλανιέται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες: «Γιατί ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔφερε σὲ ἐπίγνωση τὸν Ἰούδα, ὥστε νὰ μὴν ἀποτολμήσει τὴν προδοσία.»Ἐντυπωσιάζει ὁ ἀριστουργηματικὸς τρόπος χειρισμοῦ τοῦ θέματος ἀπὸ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο. Περιγράφει πλῆθος ἐνεργειῶν, μὲ τὶς ὁποῖες ὁ Χριστὸς ἐπιχειροῦσε διακριτικά, σεβόμενος τὸ αὐτεξούσιο, νὰ τὸν φέρει σὲ ἐπίγνωση. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ μετανοήσει μὲ τὴν βία, παρὰ μόνο μὲ τὴν δική του προαίρεση, ἀφοῦ ὁΘεὸς μᾶς ἔπλασε ἐλεύθερα ὄντα, κατ’ εἰκόνα Του, καὶὄχι ἁπλὲς μαριονέτες:«Ἐπειδὴ γὰρ κυρίους ἡμᾶς ἐποίησε καὶ τῆς τῶν φαύλων καὶ τῆς τῶν ἀγαθῶν πράξεων αἱρέσεως, καὶ ἑκόντας εἶναι βούλεται καλούς· διὰ τοῦτο, ἂν μὴ βουλοίμεθα, οὐ βιάζεται οὐδ’ ἀναγκάζει·» (σελ. 46). Στοὺς δύο αὐτοὺς ἄξονες, εὐεργετικές-διακριτικὲς θεῖες ἐνέργειες καὶ κατάχρηση τοῦ αὐτεξούσιου μὲ ἐναντίωση καὶ ἀμετανοησία, πλέκεται τὸ δράμα τοῦ Ἰούδα…

-20%
o-seliniasmos-ton-neon korakidis

Δ΄ Κυριακή Νηστειών

 8.00  6.40
0 Reviews
 8.00  6.40

Ο σεληνιασμός των νέων και η ανύψωση του ανθρώπου στην ανώτερη κλίμακα ζωής
Ερμηνεία κειμένων των ιερών Πατέρων

-20%
kosmiki-kenodoksia korakidis

Ε΄ Κυριακή Νηστειών

 7.00  5.60
0 Reviews
 7.00  5.60

Η κοσμική κενοδοξία και τα κριτήρια για την εξασφάλιση της Ουρανίου Βασιλείας
Ερμηνεία κειμένων των ιερών Πατέρων

«Οὐ γὰρ ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶπολλῶν. Ὅτι τοῦτο ποιεῖ λαμπροὺς καὶ ἐπισήμους ὁρᾶτε ἀπ᾽ἐμοῦ τὸ πρᾶγμα συμβαῖνον, τῷ μὴ δεομένῳ τιμῆς καὶ δόξης· ἀλλ᾽ ὅμως καὶ ἐγὼ τὰ μύρια ἀγαθὰ διὰ τούτου κατορθῶ.Πρὶν ἢ μὲν λαβεῖν τὴν σάρκα καὶ ταπεινῶσαι πάντα ἀπολώλει καὶ διέφθαρτο. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, πάντα εἰς ὕψος ἀνήγαγε, κατάραν ἠφάνισε, θάνατον ἔσβεσε, παράδεισον ἤνοιξεν, ἁμαρτίαν ἐνέκρωσεν, οὐρανοῦ ἁψίδας ἀνεπέτασε, τὴν ἀπαρχὴν ἡμῶν εἰς οὐρανοὺς ἀνήγαγε, τὴν οἰκουμένην εὐσεβείας ἐπλήρωσε, τὴν πλάνην ἀπήλασε, τὴν ἀλήθεια ἐπανήγαγε, τὴν ἀπαρχὴν ἡμῶν εἰς θρόνον ἀνεβίβασε βασιλικόν, τὰ μυρία ἀγαθὰ εἰργάσατο, ἃ μήτε ἐγώ, μήτε πάντες ἄνθρωποι δύναιντ᾽ἂν τῷ λόγῳ παραστῆσαι».

Ἰωάννης Χρυσόστομος

-20%

Η Α΄ εβδομάδα των νηστειών και ο Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος

 8.62  6.90
0 Reviews
 8.62  6.90

Ερμηνευτικά κείμενα των ι. Πατέρων

Το «Μαρτύριο»

Ο Ναός του μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου

«Επέχρωσε δε και ζωγράφος τα άνθη της τέχνης εν εικόνι διαγραψάμενος τας αριστείας του μάρτυρος, τας ενστάσεις, τας αλγηδόνας, τας θηριώδεις των τυράννων μορφάς, τας επηρείας, την φλογοτρόφον εκείνην κάμινον, την μακαριωτάτην τελείωσιν του αθλητού, του αγωνοθέτου Χριστού της ανθρώπινης μορφής το εκτύπωμα, πάντα ημών ως εν βιβλίω τινί γλωττοφόρω δια χρημάτων τεχνουργησάμενος»

-20%
i anastasi tou lazarou kai i taraxi

Η ανάσταση του Λαζάρου και η ταραχή του κατεστημένου

 11.95  9.56
0 Reviews
 11.95  9.56

Ερμηνεία κειμένων των ιερών Πατέρων

Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου……

Λόγος Γ’ εις τον τετραήμερον Λάζαρον

Θεοφάνους του Κεραμέως…..

Ομιλία ΚΑ΄ εις την δικαίου Λαζάρου Ανάστασιν

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ………

Λόγος εις τον Τετραήμερον Λάζαρον

-20%
I sumvoliki eisodos tou messia

Η συμβολική είσοδος του Μεσσία στην πόλη του Θεού τη Σιών

 11.95  9.56
0 Reviews
 11.95  9.56

Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου……..

Εις τα Βάϊα

Θεοφάνους του Κεραμέως…….

Ομιλία ΚΣΤ΄ εις την Βαϊοφόρον Εορτήν

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Εις τα Βάϊα

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Λόγος ΛΓ΄ εις την Αγίαν Εορτήν των Βαΐων

Μεθοδίου Πατάρων

Εις τα Βάϊα

-20%
yperochi nisteias b

Η υπεροχή της εκκλησιαστικής νηστείας για την ψυχική και σωματική υγεία

 7.61  6.09
0 Reviews
 7.61  6.09

«Ο γαρ τεχνίτης της διαπλάσεως ημών δώσει την χάριν και μαθήση της πείρας, ότι του ημετέρου κάλλους και της σπουδαζομένης ευμορφίας η νηστεία κομμώτρια… Ου λιμός εστίν, αλλά μικρός παρολκή· ουκ απαραίτητος τιμωρία, αλλ’ αυθαίρετος αποχή· ου δουλοπρεπής ανάγκη, αλλ’ ελευθέρα φιλοσοφία. Εύξαι και ισχύσεις…» «Νηστεία γαρ της ψυχής εστί τροφή, και καθάπερ αύτη η σωματική τροφή πιαίνει το σώμα, ούτω καλή νηστεία την ψυχήν ευτονωτέραν εργάζεται, κούφον αυτή το πτερόν κατασκευάζει, μετάρσιον αυτήν ποιεί, τα άνω φαντάζεσθαι προξενεί, ανωτέραν αυτήν των ηδονών και των ηδέων του παρόντος βίου απεργαζομένη…» […]

Εκδόσεις Αρμός
X
X